Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.pupmiedzyrzecz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-08-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-10
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-08-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Piotr Czyszkowski , adres e-mail: piotrczyszkowski@pupmiedzyrzecz.pl , telefon: 504-229-957.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Czyszkowski, piotrczyszkowski@pupmiedzyrzecz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504-229-957. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

1. PUP Międzyrzecz - do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od Placu Powstańców Wlkp. (dworzec PKS), drugie od ul. 30 Stycznia (parking na posesji PUP). 2. PUP Międzyrzecz Filia Skwierzyna - mieszczą się na I piętrze budynku PKO BP. Do budynku prowadzi jedno wejście.

Dostosowanie schodów

1. PUP Międzyrzecz - Do obu wejść prowadzą schody - brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. 2. PUP Międzyrzecz Filia Skwierzyna - Do wejścia prowadzą schody (9 stopni) a po prawej stronie od schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

Brak platform

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem, na parkingu, znajduje się oznakowane stanowisko postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu można skorzystać z tłumacza języka migowego. W tym celu należy powiadomić urząd co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w urzędzie, z wyłączeniem nagłych sytuacji.

Dodatkowe informacje

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych

Aplikacje mobilne

Udostępniamy nastepujące aplikacje mobilne:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2020 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Czyszkowski
Ilość wyświetleń: 38
11 sierpnia 2020 11:37 (Piotr Czyszkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
11 sierpnia 2020 11:36 (Piotr Czyszkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
11 sierpnia 2020 11:34 (Piotr Czyszkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Uwaga! Wszystkie druki i informacje dla pracodawców i osób bezrobotnych znajdują się na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu:: INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W URZĘDZIE PRACY Zgodnie z zarządzeniem Nr 12.2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż dzień 24 grudnia 2015 roku (WIGILIA) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Uwaga! Wszystkie druki i informacje dla pracodawców i osób bezrobotnych znajdują się na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu::Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu:: INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY W URZĘDZIE PRACY Zgodnie z zarządzeniem Nr 12.2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż dzień 24 grudnia 2015 roku (WIGILIA) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.::